بررسی شغل آموزگاری

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 4 عنوان شغل:آموزگار تعریف شغل:معلمی حرفه ای است که در آن به تعلیم وتربیت افراد می پردازند. رسته و گروه شغلی: رسته ی آموزشی وفرهنگی و گروه شغلی 14 شرح وظیفه ومسئولیت ها:1 تعلیم وتربیت دانش آموزان.2 آماده نمودن دانش آموزان بررسی شغل آموزگاری|30017034|gtz|بررسی شغل آموزگاری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی شغل آموزگاری می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 4

عنوان شغل:آموزگارتعریف شغل:معلمی حرفه ای است که در آن به تعلیم وتربیت افراد می پردازند.رسته و گروه شغلی: رسته ی آموزشی وفرهنگی و گروه شغلی 14شرح وظیفه ومسئولیت ها:1 تعلیم وتربیت دانش آموزان.2 آماده نمودن دانش آموزان جهت پذیرفتن شغل و... 3 شناسایی توانایی ها واستعدادهای نهفته دردانش آموزان وشکوفا نمودن آنها و...شرایط وضوابط محیط کاری:1 شرایط فیزیکی مطلوب کلاس ومدرسه .2 شرایط مساعد روحی وروانی.3 وجود روابط مناسب وعاطفی بین کادر آموزشی و...ابزار وامکانات مورد نیاز: محلی برای تدریس وتجمع افراد.2 ابزارهایی مانند لوح و وسیله ای برای نوشتن وهم چنین وسایل کمک آموزشی ویا آزمایشگاهی برای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان.