بررسی زندگینامه، مبانی جامعه شناسی و روش شناسی دورکم

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 31 فهرست مطالب عنوان مقدمه زندگينامه دوركم مباني جامعه شناسي دوركم گستره تفكر دوركم روش شناسي دوركم سه تحقيق دوباره همبستگي اجتماعي تقسيم كار در جامعه تراكم پويا بي هنجاري وجدان جمعي روح جمعي خودكشي صود بنياني حيات ديني مبررسی زندگینامه، مبانی جامعه شناسی و روش شناسی دورکم|30017030|gtz|بررسی زندگینامه, مبانی جامعه شناسی و روش شناسی دورکم
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی زندگینامه، مبانی جامعه شناسی و روش شناسی دورکم می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 31

فهرست مطالبعنوانمقدمهزندگينامه دوركممباني جامعه شناسي دوركمگستره تفكر دوركمروش شناسي دوركمسه تحقيق دوباره همبستگي اجتماعيتقسيم كار در جامعهتراكم پويابي هنجاريوجدان جمعيروح جمعيخودكشيصود بنياني حيات دينيمقدمههدف از گرد آوري اين مطالب ادامه برخي نظريه هاي عمده در جامعه شناسي دور كم است. جامعه شناسي قبل از هر چند در تبيين پديده هاي اجتماعي نياز به نظريه دارد و آن طور كه تاريخ پيدايش نظريه هاي جامعه شناسي نشان ميدهد نظريات متعدد حاصل تلاش هاي فراوان متفكران براي شناخت هر چه بيشتر مسائل اجتماعي بوده است. اين مقاله شامل سه بخش عمده است، بخش اول درباره زندگينامه دور كم،‌در بخش دوم جامعه شناسي دور كم و در بخش سوم سه تحقيق او درباره همبستگي اجتماعي شده است.متفكراني بزرگي همچون دور كم كه فضا و گرايشات فكري عصر و زمان ما را پديد آورده اند تعلق خاطر مادام العمر و پايداري نسبت به ماهيت دين از خود نشان داده اند. در حقيقت بسياري از آثار برجسته ايشان به توضيح خاستگاه و كاركرد دين اختصاص يافته است بنابراين در اين مقاله سعي كردم كه به سومين تحقيق او با نام درصدد بنياني حيات ديني بيشتر بپردازم و تاكيد اصلي من هم به همين موضوع جامعه شناسي دين دوركيم ميباشد.

اميل دوركم (1858 1917)اميل دوركم در جماعت يهوديان شرق فرانسه كه اتحاد همبستگي ديني شديدي ميان اعضايش برقرار بود متولد شد او كه فرزند يكي از روحانيون يهودي بود ضمن گذراندن تحصيلات عادي خود در مدرسه، زبان عبري و كتاب آسماني و ديگر متون مقدس را مطالعه كرد. اگر چه اين پس دقيقه مذهبي را بعد ها به واسطه توجهش به مدرنتيه مكرراً در زندگي شهري كنار گذاشت اما آثار آن بر جامعه شناسي مذهبي او كاملاً‌نمايان است. دوركم در تحصيلات دانشگاهي اش فلسفه خداند و بعد ها كرسي استادي دانشگاه بوردو را به دست ‌آورد با انتشار كتاب تقسيم كار در جامعه قوانين روش جامعه شناختي و خود كشي در دهه 1890 دوركم به صف اول روشنفكران فرانسوي پيوست و جامعه شناسي را به عنوان يك رشته دانشگاهي در فرانسه تثبيت كرد. در سا ل 1902 به پاريس رفت و با انتشار مجله سال جامعه شناسي، تعدادي از شاگردان خود را گرد هم آورد و تربيت كرد. طي جنگ جهاني اول پسر دوركم وبسياري از شاگردان نزديك او كشته شدند. اين واقعه تاثير جبران ناپذيري در سلامت او بر جا گذاشت و در نهايت به سال 1917 در گذشت.

مباني جامعه شناسي دوركمنخستين بحثي كه درباره جامعه شناسي دوركم پيش مي آيد وجه وفاداري او به مثبت گرايي است. دوركيم در آغاز سخن به رد نظر كساني مي پردازد كه مي گويند جامعه شناسي ضرورتاً‌بايد بر پايه فرضيات فلسفي بنا شود. به نظر او جامعه شناسي بايد از فلسفه كاملاً جدا و مستقل باشد. ليكن فلسفه نمي تواند از علوم و درنتيجه از جامعه شناسي به كلي مستغني شود. روشن است كه اين نظر دوركم بر محور فلسفه مثبت گراي چرخه.